Thế giới

Vᴏ̛̣ đᴀɴɢ ᴀ̂ɴ ᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ MXH “sᴏ̂ɪ ᴍᴀ́ᴜ”

Cʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴏ̂̀ɴ đᴏᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̛́ᴍ ᴛᴀʏ ᴋɪᴀ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ đᴀ̂̀ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴇ ɢᴀ̂ʏ ᴋɪɴʜ ʜᴀ̃ɪ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ đᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ đᴀɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̂̉ đᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ.

Hᴀ̆́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ᴠᴀ̀ ʟʏ́ ᴛʀɪ́, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ᴛʜᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̣ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 39 ɴʜᴀ́ᴛ ᴅᴀᴏ, ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴀ̆ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛᴏ́ᴇ ʀᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢᴀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ.


Hᴀ̆́ɴ ɢɪᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 39 ɴʜᴀ́ᴛ ᴅᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 20 ɢɪᴀ̂ʏ ɴɢᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴜ̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ “sᴏ̛̉ɴ ᴅᴀ ɢᴀ̀” ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̣ᴄ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ

СCᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̂̃ᴍ ᴍᴀ́ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴇ̂́ɴ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ Gᴏʀᴇᴛᴏᴅᴀʏ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴏ̂̀ɴ đᴏᴀ́ɴ. Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̛́ᴍ ᴛᴀʏ ᴋɪᴀ.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ Fɪᴏʀᴇʟᴀ Lɪsᴇᴛʜ Dɪᴀᴢ (32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̉ đᴀ̂ᴍ ᴅᴀᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ Eʟᴍᴇʀ Lᴜᴄᴀɴᴏ Lʟᴀᴍᴀs (33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Fɪᴏʀᴇʟᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ đɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪ̀ đᴇ̂́ɴ ᴛᴇ̂ɴ Eʟᴍᴇʀ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Nɢᴀ̀ʏ 17/7 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴋʜɪ Fɪᴏʀᴇʟᴀ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ 2 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gᴜᴀᴅᴀʟᴜᴘᴇ, ᴛɪ̉ɴʜ Pᴀᴄᴀsᴍᴀʏᴏ, Pᴇʀᴜ, ᴛʜɪ̀ ᴛᴇ̂ɴ Eʟᴍᴇʀ xᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ.


Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ Fɪᴏʀᴇʟᴀ Lɪsᴇᴛʜ Dɪᴀᴢ ᴠᴀ̀ Eʟᴍᴇʀ Lᴜᴄᴀɴᴏ Lʟᴀᴍᴀs ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ.

Hᴀ̆́ɴ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ, đɪ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ɴᴏ̛ɪ ʜᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ Fɪᴏʀᴇʟᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ʀᴏ̂̀ɪ đɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴛᴇ̂ɴ Eʟᴍᴇʀ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ʜᴏ̣ Sᴀʟᴏᴍᴏɴ Lʟᴀɴᴏs Cɪᴇᴢᴀ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̆́ɴ sᴀᴜ đᴏ́, ʜᴀ̆́ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴛᴇ̂ɴ Eʟᴍᴇʀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟʏ́ ᴛʀɪ́ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ.

“Tᴏ̂ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ. Tᴏ̂ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ. Cᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ᴀ”.

Lᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴇ̂ɴ Eʟᴍᴇʀ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̆́ɴ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴠᴜ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ. Cᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂́ᴘ, ʟᴇ̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ.


Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ Eʟᴍᴇʀ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ᴘ, ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴠᴜ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̉ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.
ɴɡᴜᴏ̂̀п: 𝖦ᴏгᴇтᴏԀɑʏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *